SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del av advokatens ordinære virksomhet. Disse har egne klientmidler eller advokaten sitter med bankfullmakt. Særregnskap kan f.eks gjelde konkursbo, dødsbo, stiftelser, eiendomsmegling og umyndiges midler. Slike særregnskap kan ha spesielle regnskapsregler nedfelt i annen lov (f.eks konkursloven), men er også underlagt bokføringsloven dersom ikke annet er angitt i særlovgivningen. Klientmidlene skal uansett behandles i tråd med advokatforskriften. Advokaten plikter til enhver tid å ha en ajourført liste over særregnskaper som advokaten har ansvar for. Særregnskapene kan inngå i advokatens ordinære regnskapsføring, men noen av særlovene forlanger en spesiell oppstilling som advokaten da må sette opp i tillegg.

Recent Posts

Revisor som jobber i Oslo

Bytte revisor

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.